ALGEMENE VOORWAARDEN Unabelartistique

Definities
1. Unabelartistique: Unabelartistique, gevestigd te Tuitjenhorn, KvK-nr. 80642411.
2. Klant: degene met wie Unabelartistique een overeenkomst heeft gesloten.
3. Partijen: Unabelartistique en klant samen.
4. Consument: een klant die een natuurlijke persoon is die handelt voor privédoeleinden.
Toepasbaarheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Unabelartistique.
2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.
Prijzen
1. Alle door Unabelartistique gehanteerde prijzen zijn in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Unabelartistique is gerechtigd om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, te allen tijde aan te passen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Unabelartistique ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst niet kon voorzien, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen ander recht ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten in overeenstemming zijn met het monster of model.

Betalingen en betalingstermijn
1. Unabelartistique mag bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
2. De klant dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product te hebben betaald.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Unabelartistique de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke moet stellen.
4. Unabelartistique behoudt zich het recht voor om een ​​levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of om een ​​behoorlijke zekerheid te verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
Gevolgen van te late betaling
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Unabelartistique gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Unabelartistique.
3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Indien de klant niet tijdig betaalt, mag Unabelartistique zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Unabelartistique op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Unabelartistique, dan is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Unabelartistique te betalen.
Recht van terugvordering van goederen
1. Zodra de klant in verzuim is, is Unabelartistique gerechtigd het recht van reclame in te roepen met betrekking tot de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Unabelartistique roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de betreffende producten onverwijld aan Unabelartistique te retourneren, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, mits
· het product is niet gebruikt
· het is geen product dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
· het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan diens speciale behoeften
· het is geen product dat om hygiënische redenen niet geretourneerd mag worden (ondergoed, badkleding etc.)
· de verzegeling is nog intact, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd's, cd's, etc.)
· het product geen (vakantie)reis, vervoerbewijs, horecabestelling of vorm van vrijetijdsbesteding is,
· het product geen los tijdschrift of losse krant is
· de aankoop geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
· de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:
o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen
o zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
o zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen
o zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via info@unabelartistique.com, desgewenst door gebruik te maken van het herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van Unabelartistique, unabelartistique.com.
4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht aan Unabelartistique te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
5. De kosten voor retourzending zijn verschuldigd aan Unabelartistique indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Unabelartistique deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, mits de consument het product tijdig aan Unabelartistique heeft geretourneerd.
Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht
1. Unabelartistique kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Unabelartistique aan de klant verkochte producten onder zich houden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Unabelartistique heeft betaald, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen aan Unabelartistique verschuldigd is.
3. Unabelartistique is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.
Regeling

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Unabelartistique te verrekenen met enige vordering op Unabelartistique.

Eigendomsvoorbehoud
1. Unabelartistique blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Unabelartistique uit welke overeenkomst dan ook met Unabelartistique inclusief vorderingen ter zake van de tekortkoming in de prestatie.
2. Tot die tijd kan Unabelartistique een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
3. Voordat het eigendom op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op andere wijze bezwaren.
4. Indien Unabelartistique een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Unabelartistique het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Unabelartistique tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
4. Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Unabelartistique het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
5. Bij niet-tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij zich niet verzetten tegen een te late levering door Unabelartistique.
Bezorgings periode
1. Een door Unabelartistique opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant bij overschrijding van deze termijn geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levering gaat in zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling van Unabelartistique heeft ontvangen.
3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Unabelartistique niet binnen [aantal dagen te laat] kan leveren of indien partijen anders zijn overeengekomen.
Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor ontvangst van het product een aantekening te laten maken door de expediteur of bezorger. Bij gebreke waarvan Unabelartistique niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enigerlei schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport te melden aan Unabelartistique, bij gebreke waarvan Unabelartistique niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.
Verzekering
Opslag
1. Indien de klant producten later bestelt dan de afgesproken leverdatum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies volledig voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of te late aankoop van producten zijn geheel voor rekening van de klant.
Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op gebreken die het gevolg zijn van een fabricage-, constructie- of materiaalfout.
2. De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van ongelukken, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat op de klant over op het moment waarop deze producten juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Aandelenbeurs
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
· Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur
· het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs)kaartjes er nog aan
· het product is niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals voeding, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet geruild worden.
Vergoeding

De klant vrijwaart Unabelartistique tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Unabelartistique geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door Unabelartistique geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Unabelartistique hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Unabelartistique hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkoming op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Unabelartistique in staat is adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een afspraak tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Unabelartistique gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Kennisgeving geven
1. De klant dient Unabelartistique schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Unabelartistique ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheden van de klant

Indien Unabelartistique een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan Unabelartistique verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Unabelartistique
1. Unabelartistique is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
2. Indien Unabelartistique aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Unabelartistique is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade van derden.
4. Indien Unabelartistique aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van de) van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus gelden slechts ter indicatie en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervalperiode

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Unabelartistique vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Unabelartistique toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming vanwege haar bijzondere aard of van ondergeschikte betekenis geen ontbinding rechtvaardigt.
2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Unabelartistique niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding eerst plaatsvinden nadat Unabelartistique in verzuim is.
3. Unabelartistique heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Unabelartistique door omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. .
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming van Unabelartistique in de nakoming van enige verplichting jegens de klant niet worden toegerekend aan Unabelartistique in een van de wil van Unabelartistique onafhankelijke situatie, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijs niet van Unabelartistique kan worden gevergd.
2. De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie is mede van toepassing - maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, oproer, natuurrampen etc.); wanbetalingen en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet, computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Unabelartistique 1 of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Unabelartistique er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Unabelartistique is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst

Indien na het sluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan het noodzakelijk blijkt de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden
1. Unabelartistique is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Unabelartistique zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden.
Overdracht van rechten
1. De klant kan zijn rechten voortvloeiende uit een overeenkomst met Unabelartistique niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unabelartistique.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Unabelartistique bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Unabelartistique is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd bij eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

8.2 Klachten worden binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht afgehandeld.